KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti. olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında işbu aydınlatma metnini sunmak isteriz.

E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun olarak, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, Kanun’da kişisel veri olarak tanımlanmış olan bilgilerinizi aşağıda belirtilen şekil ve kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla işleyecektir.

E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti. olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle kişisel verilerinizin, şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren işlemleriniz için kullanılması, bu kapsamda özel hayatınızın gizliliğinin ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması öncelikli prensiplerimizdendir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, şirketimizin faaliyet konusu olan danışmanlık ve eğitim ürün ve hizmetlerinde kullanmak, süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması, memnuniyet analizi yapılabilmesi, araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülebilmesinin sağlanması, vb. faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgilerinizi, adresinizi, mail adresinizi, telefon numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi, sağlık verilerinizi, iş durumunuzu, mesleğinizi, çalıştığınız firma ve unvan bilgilerinizi, ailevi verilerinizi ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla akdedilen ya da üçüncü kişilerle akdedilmiş olmakla birlikte tarafınıza yönelik hizmet ve değerlendirmeler içeren sözleşmelerin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatleri yerine getirmek olarak sayılabilecektir.

Yukarıda sayılan amaçlarla E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti. nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışında 3. kişilere açıklanmaz. Şirketimiz faaliyet konusu ile ilgili ve diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, iştigal konusu faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü kişilere, bayilerimize, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları, başvuru ve katılım belgeleri , vs. belgelerle, fiili ya da elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca; E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti.’ye başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; a- işlenip işlenmediğini öğrenme, b-işlenmişse bilgi talep etme, c- işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d-yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e- eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g- aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h- münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı- kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti.’ye iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti., “Çankaya Mah. Cinnah Caddesi No:51/8 Ankara” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0 532 597 70 70 numarayı arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Ticaret unvanı: E&E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti
Adres: Çankaya Mah. Cinnah Caddesi No:51/8 Ankara
İnternet sitesinin adresi: www.ee.gen.tr
Telefon: 0 532 597 70 70